Imprint

LUTZ Precision k.s.
Karloveská 63
84104 Bratislava
Slovakia

Telefon: +421 220 999 600
Email: info@horchhouse.com

Executive Management: Stefan Fahnenstich, Volker Lange
Responsible for contents: Volker Lange

VAT: SK2022825112

Registered office: ICO: 44790961

Website Concept, Design and Realization: 
Maren Hofmann-Lange

Disclaimer

LUTZ Precision k.s regularly checks information on the website. In spite of our diligence, these data can have changed. We therefore cannot accept any liability or guarantee of the currency, accuracy or completeness of the information provided. Furthermore, LUTZ Precision k.s reserves the right to change or amend the information provided.

Content and structure of LUTZ Precision’s website are protected by copyright. The copyright for published objects created by LUTZ Precision k.s itself remains solely with LUTZ Precision k.s. Any reproduction or use of such graphics and texts in other electronic or print publications is not permitted without the expressed permission of LUTZ Precision k.s

In direct or indirect references to other websites (“hyperlinks”) that are outside of the scope of responsibility of LUTZ Precision k.s, obligatory liability would only enter into force if LUTZ Precision k.s had knowledge of the content and it would have been both technically possible and reasonable for LUTZ Precision k.s. to hinder use of illegal contents in this case.

LUTZ Precision k.s herewith expressly declares that at the time the links were set, no illegal contents were recognized on the liked sites. LUTZ Precision k.s has no influence of any kind whatsoever on the current or future design, contents or copyright status of the linked/connected sites. For this reason LUTZ Precision k.s herewith expressly distances itself from all content on all linked/connected sites, that were changed after the links were set. This assertion applies to all links and references set within its own internet presence. Only the operator of the site to which the link is provided or reference is made, and not the party making the link in the particular publication, is responsible for and liable for damages resulting fromthe use or non-use of any such illegal, inaccurate or incomplete information in its content.

To the extent that the option of entering personal or business data (e-mail addresses, names, addresses) exists within the internet presence, the release of this data on the part of the user proceeds on an expressly voluntary basis. Use of the contact data included in the publisher’s information or comparable statements,  such as postal addresses, telephone and fax numbers as well as e-mail addresses, by third parties for sending information that has not been expressly requested is not permitted. Legal steps against senders of so-called spam or other violators of this prohibition are expressly reserved.

This liability exclusion is to be considered part of our internet presences to which reference is made on this page. To the extent that parts or individual formulations in this text do not or do not wholly or no longer correspond to the current state of law, the remaining parts of this document will remain unaffected in their content.  

The logo and word combination LUTZ Precison are registered trademarks of LUTZ Precision k.s.

In Europe and other regions, errors and changes are reserved. Information issued: 01/2016

 

 

VYDAVATEĽSKÝ ZÁZNAM

LUTZ Precision k.s.
Karloveská 63
84104 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 220 999 600
E-mail: info@horchhouse.com

Výkonný manažment: Stefan Fahnenstich, Volker Lange
Za obsah zodpovedá: Volker Lange

DPH: SK2022825112

Registrovaná kancelária: ICO: 44790961

Koncept webových stránok, návrh a realizácia: Maren Hofmann-Lange
 

Vylúčenie zodpovednosti

LUTZ Precision k.s pravidelne kontroluje informácie na webových stránkach. Napriek našej starostlivosti sa tieto údaje môžu medzičasom zmeniť. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Okrem toho si LUTZ Precision k.s vyhradzuje právo zmeniť či doplniť poskytnuté informácie.

Obsah a štruktúra webových stránok LUTZ Precision sú chránené autorským právom. Toto autorské právo na zverejnené objekty vytvorené samotnou spoločnosťou LUTZ Precision k.s zostáva výhradne spoločnosti LUTZ Precision k.s. Akékoľvek kopírovanie alebo použitie takýchto grafík alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez výslovného súhlasu spoločnosti LUTZ Precision k.s nie je povolené.

V priamych alebo nepriamych odkazoch na iné webové stránky („hypertextové odkazy”), ktoré sú mimo rozsahu zodpovednosti spoločnosti LUTZ Precision k.s, by povinné ručenie nadobudlo účinnosť iba v prípade, že spoločnosť LUTZ Precision k.s mala vedomosť o obsahu a bolo by technicky možné aj rozumné, aby spoločnosť LUTZ Precision k.s. v tomto prípade zabránila používaniu nelegálneho obsahu.

LUTZ Precision k.s týmto výslovne prehlasuje, že v čase, keď boli vytvorené odkazy, sa na daných stránkach nenachádzal žiadny nelegálny obsah. LUTZ Precision k.s nemá žiadny vplyv akéhokoľvek druhu na aktuálnu alebo budúcu podobu, obsah alebo stav autorského práva na odkazovaných/prepojených stránkach. Z tohto dôvodu sa spoločnosť LUTZ Precision k.s týmto vyslovene dištancuje od celého obsahu všetkých odkazovaných/prepojených stránok, ktorý bol zmenený po vytvorení odkazov. Toto vyhlásenie platí pre všetky prepojenia a odkazy uvedené v rámci vlastných aktivít na internete. Za škody vzniknuté použitím alebo nepoužitím každej takejto nezákonnej, nepresnej alebo neúplnej informácie vo svojom obsahu zodpovedá iba prevádzkovateľ webu, na ktorý je odkazované alebo prepojené, a nie strana, ktorá vytvorila odkaz v konkrétnej publikácii.

Pokiaľ existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) na internet, vydanie týchto údajov zo strany používateľa prebieha výslovne na dobrovoľnej báze. Používanie údajov o kontaktoch, ktoré sú súčasťou informácií vydavateľa alebo podobných vyhlásení, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, ako aj e-mailové adresy, tretími osobami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je povolené. Právne kroky voči odosielateľom takzvaného spamu alebo iným porušovateľom tohto zákazu sú výslovne vyhradené.

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť našich internetových aktivít, na ktoré sa odvolávame na tejto stránke. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie v tomto texte nezodpovedajú úplne alebo už nezodpovedajú súčasnému stavu práva, zostávajúce časti tohto dokumentu čo sa týka obsahu zostávajú nedotknuté.

Logo a slovné spojenie LUTZ Precison sú registrované ochranné známky spoločnosti LUTZ Precision k.s.

V Európe a ďalších regiónoch sú chyby a zmeny vyhradené. Informácie vydané: 01/2016

Privacy Policy

We are very delighted that you have shown interest in our enterprise. Data protection is of a particularly high priority for the management of the Entertape GmbH. The use of the Internet pages of the Entertape GmbH is possible without any indication of personal data; however, if a data subject wants to use special enterprise services via our website, processing of personal data could become necessary. If the processing of personal data is necessary and there is no statutory basis for such processing, we generally obtain consent from the data subject.

The processing of personal data, such as the name, address, e-mail address, or telephone number of a data subject shall always be in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), and in accordance with the country-specific data protection regulations applicable to the Entertape GmbH. By means of this data protection declaration, our enterprise would like to inform the general public of the nature, scope, and purpose of the personal data we collect, use and process. Furthermore, data subjects are informed, by means of this data protection declaration, of the rights to which they are entitled.

As the controller, the Entertape GmbH has implemented numerous technical and organizational measures to ensure the most complete protection of personal data processed through this website. However, Internet-based data transmissions may in principle have security gaps, so absolute protection may not be guaranteed. For this reason, every data subject is free to transfer personal data to us via alternative means, e.g. by telephone.

1. Definitions

The data protection declaration of the Entertape GmbH is based on the terms used by the European legislator for the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our data protection declaration should be legible and understandable for the general public, as well as our customers and business partners. To ensure this, we would like to first explain the terminology used.

In this data protection declaration, we use, inter alia, the following terms:

 • a)    Personal data

  Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

 • b) Data subject

  Data subject is any identified or identifiable natural person, whose personal data is processed by the controller responsible for the processing.

 • c)    Processing

  Processing is any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

 • d)    Restriction of processing

  Restriction of processing is the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future.

 • e)    Profiling

  Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements.

 • f)     Pseudonymisation

  Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

 • g)    Controller or controller responsible for the processing

  Controller or controller responsible for the processing is the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

 • h)    Processor

  Processor is a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller.

 • i)      Recipient

  Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

 • j)      Third party

  Third party is a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

 • k)    Consent

  Consent of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her.

2. Name and Address of the controller

Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions related to data protection is:

Entertape GmbH

Judenplatz 5

1010 Wien

Austria

Phone: +421 220 999 600

Email: info@entertape.com

Website: www.entertape.de

3. Cookies

The Internet pages of the Entertape GmbH use cookies. Cookies are text files that are stored in a computer system via an Internet browser.

Many Internet sites and servers use cookies. Many cookies contain a so-called cookie ID. A cookie ID is a unique identifier of the cookie. It consists of a character string through which Internet pages and servers can be assigned to the specific Internet browser in which the cookie was stored. This allows visited Internet sites and servers to differentiate the individual browser of the dats subject from other Internet browsers that contain other cookies. A specific Internet browser can be recognized and identified using the unique cookie ID.

Through the use of cookies, the Entertape GmbH can provide the users of this website with more user-friendly services that would not be possible without the cookie setting.

By means of a cookie, the information and offers on our website can be optimized with the user in mind. Cookies allow us, as previously mentioned, to recognize our website users. The purpose of this recognition is to make it easier for users to utilize our website. The website user that uses cookies, e.g. does not have to enter access data each time the website is accessed, because this is taken over by the website, and the cookie is thus stored on the user's computer system. Another example is the cookie of a shopping cart in an online shop. The online store remembers the articles that a customer has placed in the virtual shopping cart via a cookie.

The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. If the data subject deactivates the setting of cookies in the Internet browser used, not all functions of our website may be entirely usable.

4. Collection of general data and information

The website of the Entertape GmbH collects a series of general data and information when a data subject or automated system calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website (so-called referrers), (4) the sub-websites, (5) the date and time of access to the Internet site, (6) an Internet protocol address (IP address), (7) the Internet service provider of the accessing system, and (8) any other similar data and information that may be used in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data and information, the Entertape GmbH does not draw any conclusions about the data subject. Rather, this information is needed to (1) deliver the content of our website correctly, (2) optimize the content of our website as well as its advertisement, (3) ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and (4) provide law enforcement authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. Therefore, the Entertape GmbH analyzes anonymously collected data and information statistically, with the aim of increasing the data protection and data security of our enterprise, and to ensure an optimal level of protection for the personal data we process. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a data subject.

5. Subscription to our newsletters

On the website of the Entertape GmbH, users are given the opportunity to subscribe to our enterprise's newsletter. The input mask used for this purpose determines what personal data are transmitted, as well as when the newsletter is ordered from the controller.

The Entertape GmbH informs its customers and business partners regularly by means of a newsletter about enterprise offers. The enterprise's newsletter may only be received by the data subject if (1) the data subject has a valid e-mail address and (2) the data subject registers for the newsletter shipping. A confirmation e-mail will be sent to the e-mail address registered by a data subject for the first time for newsletter shipping, for legal reasons, in the double opt-in procedure. This confirmation e-mail is used to prove whether the owner of the e-mail address as the data subject is authorized to receive the newsletter.

During the registration for the newsletter, we also store the IP address of the computer system assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data subject at the time of the registration, as well as the date and time of the registration. The collection of this data is necessary in order to understand the (possible) misuse of the e-mail address of a data subject at a later date, and it therefore serves the aim of the legal protection of the controller.

The personal data collected as part of a registration for the newsletter will only be used to send our newsletter. In addition, subscribers to the newsletter may be informed by e-mail, as long as this is necessary for the operation of the newsletter service or a registration in question, as this could be the case in the event of modifications to the newsletter offer, or in the event of a change in technical circumstances. There will be no transfer of personal data collected by the newsletter service to third parties. The subscription to our newsletter may be terminated by the data subject at any time. The consent to the storage of personal data, which the data subject has given for shipping the newsletter, may be revoked at any time. For the purpose of revocation of consent, a corresponding link is found in each newsletter. It is also possible to unsubscribe from the newsletter at any time directly on the website of the controller, or to communicate this to the controller in a different way.

6. Newsletter-Tracking

The newsletter of the Entertape GmbH contains so-called tracking pixels. A tracking pixel is a miniature graphic embedded in such e-mails, which are sent in HTML format to enable log file recording and analysis. This allows a statistical analysis of the success or failure of online marketing campaigns. Based on the embedded tracking pixel, the Entertape GmbH may see if and when an e-mail was opened by a data subject, and which links in the e-mail were called up by data subjects.

Such personal data collected in the tracking pixels contained in the newsletters are stored and analyzed by the controller in order to optimize the shipping of the newsletter, as well as to adapt the content of future newsletters even better to the interests of the data subject. These personal data will not be passed on to third parties. Data subjects are at any time entitled to revoke the respective separate declaration of consent issued by means of the double-opt-in procedure. After a revocation, these personal data will be deleted by the controller. The Entertape GmbH automatically regards a withdrawal from the receipt of the newsletter as a revocation.

7. Contact possibility via the website

The website of the Entertape GmbH contains information that enables a quick electronic contact to our enterprise, as well as direct communication with us, which also includes a general address of the so-called electronic mail (e-mail address). If a data subject contacts the controller by e-mail or via a contact form, the personal data transmitted by the data subject are automatically stored. Such personal data transmitted on a voluntary basis by a data subject to the data controller are stored for the purpose of processing or contacting the data subject. There is no transfer of this personal data to third parties.

8. Routine erasure and blocking of personal data

The data controller shall process and store the personal data of the data subject only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this is granted by the European legislator or other legislators in laws or regulations to which the controller is subject to.

If the storage purpose is not applicable, or if a storage period prescribed by the European legislator or another competent legislator expires, the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.

9. Rights of the data subject

 • a) Right of confirmation

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed. If a data subject wishes to avail himself of this right of confirmation, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • b) Right of access

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller free information about his or her personal data stored at any time and a copy of this information. Furthermore, the European directives and regulations grant the data subject access to the following information:

  • the purposes of the processing;
  • the categories of personal data concerned;
  • the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;
  • where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;
  • the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data, or restriction of processing of personal data concerning the data subject, or to object to such processing;
  • the existence of the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
  • where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;
  • the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) of the GDPR and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and envisaged consequences of such processing for the data subject.

  Furthermore, the data subject shall have a right to obtain information as to whether personal data are transferred to a third country or to an international organisation. Where this is the case, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards relating to the transfer.

  If a data subject wishes to avail himself of this right of access, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • c) Right to rectification

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

  If a data subject wishes to exercise this right to rectification, he or she may, at any time, contact any employee of the controller.

 • d) Right to erasure (Right to be forgotten)

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

  • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
  • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
  • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
  • The personal data have been unlawfully processed.
  • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
  • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

  If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the Entertape GmbH, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of Entertape GmbH shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

  Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the Entertape GmbH will arrange the necessary measures in individual cases.

 • e) Right of restriction of processing

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

  • The accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data.
  • The processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests instead the restriction of their use instead.
  • The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims.
  • The data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

  If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction of the processing of personal data stored by the Entertape GmbH, he or she may at any time contact any employee of the controller. The employee of the Entertape GmbH will arrange the restriction of the processing.

 • f) Right to data portability

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator, to receive the personal data concerning him or her, which was provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format. He or she shall have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, as long as the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) of the GDPR or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1) of the GDPR, and the processing is carried out by automated means, as long as the processing is not necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

  Furthermore, in exercising his or her right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible and when doing so does not adversely affect the rights and freedoms of others.

  In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact any employee of the Entertape GmbH.

 • g) Right to object

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

  The Entertape GmbH shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

  If the Entertape GmbH processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the Entertape GmbH to the processing for direct marketing purposes, the Entertape GmbH will no longer process the personal data for these purposes.

  In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the Entertape GmbH for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

  In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the Entertape GmbH. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

 • h) Automated individual decision-making, including profiling

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject's explicit consent.

  If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject's explicit consent, the Entertape GmbH shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

  If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the Entertape GmbH.

 • i) Right to withdraw data protection consent

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

  If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the Entertape GmbH.

10. Data protection provisions about the application and use of Facebook

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Facebook. Facebook is a social network.

A social network is a place for social meetings on the Internet, an online community, which usually allows users to communicate with each other and interact in a virtual space. A social network may serve as a platform for the exchange of opinions and experiences, or enable the Internet community to provide personal or business-related information. Facebook allows social network users to include the creation of private profiles, upload photos, and network through friend requests.

The operating company of Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. If a person lives outside of the United States or Canada, the controller is the Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet website, which is operated by the controller and into which a Facebook component (Facebook plug-ins) was integrated, the web browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download display of the corresponding Facebook component from Facebook through the Facebook component. An overview of all the Facebook Plug-ins may be accessed under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. During the course of this technical procedure, Facebook is made aware of what specific sub-site of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in at the same time on Facebook, Facebook detects with every call-up to our website by the data subject—and for the entire duration of their stay on our Internet site—which specific sub-site of our Internet page was visited by the data subject. This information is collected through the Facebook component and associated with the respective Facebook account of the data subject. If the data subject clicks on one of the Facebook buttons integrated into our website, e.g. the "Like" button, or if the data subject submits a comment, then Facebook matches this information with the personal Facebook user account of the data subject and stores the personal data.

Facebook always receives, through the Facebook component, information about a visit to our website by the data subject, whenever the data subject is logged in at the same time on Facebook during the time of the call-up to our website. This occurs regardless of whether the data subject clicks on the Facebook component or not. If such a transmission of information to Facebook is not desirable for the data subject, then he or she may prevent this by logging off from their Facebook account before a call-up to our website is made.

The data protection guideline published by Facebook, which is available at https://facebook.com/about/privacy/, provides information about the collection, processing and use of personal data by Facebook. In addition, it is explained there what setting options Facebook offers to protect the privacy of the data subject. In addition, different configuration options are made available to allow the elimination of data transmission to Facebook. These applications may be used by the data subject to eliminate a data transmission to Facebook.

11. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat. _anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

12. Data protection provisions about the application and use of YouTube

On this website, the controller has integrated components of YouTube. YouTube is an Internet video portal that enables video publishers to set video clips and other users free of charge, which also provides free viewing, review and commenting on them. YouTube allows you to publish all kinds of videos, so you can access both full movies and TV broadcasts, as well as music videos, trailers, and videos made by users via the Internet portal.

The operating company of YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and on which a YouTube component (YouTube video) was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to download a display of the corresponding YouTube component. Further information about YouTube may be obtained under https://www.youtube.com/yt/about/en/. During the course of this technical procedure, YouTube and Google gain knowledge of what specific sub-page of our website was visited by the data subject.

If the data subject is logged in on YouTube, YouTube recognizes with each call-up to a sub-page that contains a YouTube video, which specific sub-page of our Internet site was visited by the data subject. This information is collected by YouTube and Google and assigned to the respective YouTube account of the data subject.

YouTube and Google will receive information through the YouTube component that the data subject has visited our website, if the data subject at the time of the call to our website is logged in on YouTube; this occurs regardless of whether the person clicks on a YouTube video or not. If such a transmission of this information to YouTube and Google is not desirable for the data subject, the delivery may be prevented if the data subject logs off from their own YouTube account before a call-up to our website is made.

YouTube's data protection provisions, available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, provide information about the collection, processing and use of personal data by YouTube and Google.

13. Payment Method: Data protection provisions about the use of Klarna as a payment processor

On this website, the controller has integrated Klarna components. Klarna is an online payment service provider, which allows purchases on an account or a flexible installment payment. Klarna also offers other services, such as buyer protection and identity or creditworthiness checks.

The operating company of Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden.

If the data subject selects the "purchase on account" or "installment purchase" during the ordering process in our online shop as a payment option, the data of the data subject is automatically transmitted to Klarna. By selecting one of these payment options, the data subject agrees to this transmission of personal data required for the processing of the invoice or installment purchase, or identity and creditworthiness checks.

The personal data transmitted to Klarna is usually first name, surname, address, date of birth, sex, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, as well as other data necessary for the processing of an invoice or installment purchase. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order. In particular, the exchange of payment information such as bank details, card number, date of validity and CVC code, cumulative number, item number, data on goods and services, prices and taxes, information on the previous purchase behavior or other details of the financial situation of the data subject.

The purpose of the transmission of the data is, in particular, the identification check, payment administration, andfraud prevention. The controller shall provide Klarna with personal data, in particular, if a legitimate interest in the transmission exists. The personal data exchanged between Klarna and the data subject for the data processing shall be transmitted by Klarna to economic agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

Klarna shall also pass on the personal data to affiliates (Klarna Group) and service providers or subcontractors as far as this is necessary to fulfill contractual obligations or to process the data in the order.

Klarna collects and uses data and information on the previous payment behavior of the data subject as well as probability values for their behavior in the future (so-called scoring) in order to decide on the reasoning, implementation or termination of a contractual relationship. The calculation of scoring is carried out on the basis of scientifically-recognized mathematical-statistical methods.

The data subject is able to revoke the consent to the handling of personal data at any time from Klarna. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protection provisions of Klarna may be retrieved under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

14. Payment Method: Data protection provisions about the use of PayPal as a payment processor

On this website, the controller has integrated components of PayPal. PayPal is an online payment service provider. Payments are processed via so-called PayPal accounts, which represent virtual private or business accounts. PayPal is also able to process virtual payments through credit cards when a user does not have a PayPal account. A PayPal account is managed via an e-mail address, which is why there are no classic account numbers. PayPal makes it possible to trigger online payments to third parties or to receive payments. PayPal also accepts trustee functions and offers buyer protection services.

The European operating company of PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

If the data subject chooses "PayPal" as the payment option in the online shop during the ordering process, we automatically transmit the data of the data subject to PayPal. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required for payment processing.

The personal data transmitted to PayPal is usually first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The processing of the purchase contract also requires such personal data, which are in connection with the respective order.

The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to PayPal, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given. The personal data exchanged between PayPal and the controller for the processing of the data will be transmitted by PayPal to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

PayPal will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.

The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from PayPal. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protection provisions of PayPal may be retrieved under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Payment Method: Data protection provisions about the use of Sofortüberweisung as a payment processor

On this website, the controller has integrated components of Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is a payment service that allows cashless payment of products and services on the Internet. Sofortüberweisung is a technical procedure by which the online dealer immediately receives a payment confirmation. This enables a trader to deliver goods, services or downloads to the customer immediately after ordering.

The operating company of Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Germany.

If the data subject chooses "immediate transfer" as the payment option in our online shop during the ordering process, the data of the data subject will be transmitted to Sofortüberweisung. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transmission of personal data required for payment processing.

In the case of purchase processing via direct transfer, the buyer sends the PIN and the TAN to Sofort GmbH. Sofortüberweisung then carries out a transfer to the online merchant after technical verification of the account status and retrieval of additional data to check the account assignment. The online trader is then automatically informed of the execution of the financial transaction.

The personal data exchanged with Sofortüberweisung is the first name, last name, address, email address, IP address, telephone number, mobile phone number, or other data necessary for payment processing. The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller shall immediately transfer other personal data, even if a legitimate interest in the transmission exists. The personal data exchanged between Sofortüberweisung and the controller shall be transmitted by Sofortüberweisung to economic credit agencies. This transmission is intended for identity and creditworthiness checks.

Sofortüberweisung provides personal data to affiliated companies and service providers or subcontractors as far as this is necessary for the fulfillment of contractual obligations or data in order to be processed.

The data subject has the possibility to revoke the consent to the handling of personal data at any time from Sofortüberweisung. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.

The applicable data protection provisions of Sofortüberweisung may be retrieved under https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

16. Legal basis for the processing

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

17. The legitimate interests pursued by the controller or by a third party

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

18. Period for which the personal data will be stored

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

19. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Requirement necessary to enter into a contract; Obligation of the data subject to provide the personal data; possible consequences of failure to provide such data

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

20. Existence of automated decision-making

As a responsible company, we do not use automatic decision-making or profiling.