Imprint

LUTZ Precision k.s.
Karloveská 63
84104 Bratislava
Slovakia

Telefon: +421 220 999 600
Email: info@horchhouse.com

Executive Management: Stefan Fahnenstich, Volker Lange
Responsible for contents: Volker Lange

VAT: SK2022825112

Registered office: ICO: 44790961

Website Concept, Design and Realization: 
Maren Hofmann-Lange

Disclaimer

LUTZ Precision k.s regularly checks information on the website. In spite of our diligence, these data can have changed. We therefore cannot accept any liability or guarantee of the currency, accuracy or completeness of the information provided. Furthermore, LUTZ Precision k.s reserves the right to change or amend the information provided.

Content and structure of LUTZ Precision’s website are protected by copyright. The copyright for published objects created by LUTZ Precision k.s itself remains solely with LUTZ Precision k.s. Any reproduction or use of such graphics and texts in other electronic or print publications is not permitted without the expressed permission of LUTZ Precision k.s

In direct or indirect references to other websites (“hyperlinks”) that are outside of the scope of responsibility of LUTZ Precision k.s, obligatory liability would only enter into force if LUTZ Precision k.s had knowledge of the content and it would have been both technically possible and reasonable for LUTZ Precision k.s. to hinder use of illegal contents in this case.

LUTZ Precision k.s herewith expressly declares that at the time the links were set, no illegal contents were recognized on the liked sites. LUTZ Precision k.s has no influence of any kind whatsoever on the current or future design, contents or copyright status of the linked/connected sites. For this reason LUTZ Precision k.s herewith expressly distances itself from all content on all linked/connected sites, that were changed after the links were set. This assertion applies to all links and references set within its own internet presence. Only the operator of the site to which the link is provided or reference is made, and not the party making the link in the particular publication, is responsible for and liable for damages resulting fromthe use or non-use of any such illegal, inaccurate or incomplete information in its content.

To the extent that the option of entering personal or business data (e-mail addresses, names, addresses) exists within the internet presence, the release of this data on the part of the user proceeds on an expressly voluntary basis. Use of the contact data included in the publisher’s information or comparable statements,  such as postal addresses, telephone and fax numbers as well as e-mail addresses, by third parties for sending information that has not been expressly requested is not permitted. Legal steps against senders of so-called spam or other violators of this prohibition are expressly reserved.

This liability exclusion is to be considered part of our internet presences to which reference is made on this page. To the extent that parts or individual formulations in this text do not or do not wholly or no longer correspond to the current state of law, the remaining parts of this document will remain unaffected in their content.  

The logo and word combination LUTZ Precison are registered trademarks of LUTZ Precision k.s.

In Europe and other regions, errors and changes are reserved. Information issued: 01/2016

 

 

VYDAVATEĽSKÝ ZÁZNAM

LUTZ Precision k.s.
Karloveská 63
84104 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 220 999 600
E-mail: info@horchhouse.com

Výkonný manažment: Stefan Fahnenstich, Volker Lange
Za obsah zodpovedá: Volker Lange

DPH: SK2022825112

Registrovaná kancelária: ICO: 44790961

Koncept webových stránok, návrh a realizácia: Maren Hofmann-Lange
 

Vylúčenie zodpovednosti

LUTZ Precision k.s pravidelne kontroluje informácie na webových stránkach. Napriek našej starostlivosti sa tieto údaje môžu medzičasom zmeniť. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, presnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Okrem toho si LUTZ Precision k.s vyhradzuje právo zmeniť či doplniť poskytnuté informácie.

Obsah a štruktúra webových stránok LUTZ Precision sú chránené autorským právom. Toto autorské právo na zverejnené objekty vytvorené samotnou spoločnosťou LUTZ Precision k.s zostáva výhradne spoločnosti LUTZ Precision k.s. Akékoľvek kopírovanie alebo použitie takýchto grafík alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách bez výslovného súhlasu spoločnosti LUTZ Precision k.s nie je povolené.

V priamych alebo nepriamych odkazoch na iné webové stránky („hypertextové odkazy”), ktoré sú mimo rozsahu zodpovednosti spoločnosti LUTZ Precision k.s, by povinné ručenie nadobudlo účinnosť iba v prípade, že spoločnosť LUTZ Precision k.s mala vedomosť o obsahu a bolo by technicky možné aj rozumné, aby spoločnosť LUTZ Precision k.s. v tomto prípade zabránila používaniu nelegálneho obsahu.

LUTZ Precision k.s týmto výslovne prehlasuje, že v čase, keď boli vytvorené odkazy, sa na daných stránkach nenachádzal žiadny nelegálny obsah. LUTZ Precision k.s nemá žiadny vplyv akéhokoľvek druhu na aktuálnu alebo budúcu podobu, obsah alebo stav autorského práva na odkazovaných/prepojených stránkach. Z tohto dôvodu sa spoločnosť LUTZ Precision k.s týmto vyslovene dištancuje od celého obsahu všetkých odkazovaných/prepojených stránok, ktorý bol zmenený po vytvorení odkazov. Toto vyhlásenie platí pre všetky prepojenia a odkazy uvedené v rámci vlastných aktivít na internete. Za škody vzniknuté použitím alebo nepoužitím každej takejto nezákonnej, nepresnej alebo neúplnej informácie vo svojom obsahu zodpovedá iba prevádzkovateľ webu, na ktorý je odkazované alebo prepojené, a nie strana, ktorá vytvorila odkaz v konkrétnej publikácii.

Pokiaľ existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy) na internet, vydanie týchto údajov zo strany používateľa prebieha výslovne na dobrovoľnej báze. Používanie údajov o kontaktoch, ktoré sú súčasťou informácií vydavateľa alebo podobných vyhlásení, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, ako aj e-mailové adresy, tretími osobami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne vyžiadané, nie je povolené. Právne kroky voči odosielateľom takzvaného spamu alebo iným porušovateľom tohto zákazu sú výslovne vyhradené.

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť našich internetových aktivít, na ktoré sa odvolávame na tejto stránke. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie v tomto texte nezodpovedajú úplne alebo už nezodpovedajú súčasnému stavu práva, zostávajúce časti tohto dokumentu čo sa týka obsahu zostávajú nedotknuté.

Logo a slovné spojenie LUTZ Precison sú registrované ochranné známky spoločnosti LUTZ Precision k.s.

V Európe a ďalších regiónoch sú chyby a zmeny vyhradené. Informácie vydané: 01/2016